Częstość występowania zatorowości płucnej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu omdlenia ad

Badanie zostało zaprojektowane przez pierwszych i ostatnich autorów. Pierwszy autor zapewnia kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu. Protokół został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym uczestniczącym szpitalu. Omdlenie zdefiniowano jako przemijającą utratę przytomności z szybkim początkiem, krótkim czasem trwania (tj. <1 minuta) i spontanicznym ustąpieniem, z oczywistymi przyczynami, takimi jak napad padaczkowy, udar i wykluczona uraz głowy.1-3 Wszyscy pacjenci z omdleniem którzy odwiedzili oddział ratunkowy i zostali przyjęci na oddział medyczny jednego z 11 uczestniczących szpitali ogólnych (2 szpitale akademickie i 9 szpitali nieakademickich, z których każdy służy ponad 100 000 mieszkańców), potencjalnie kwalifikowali się do udziału w badaniu. Powody przyjęcia do szpitala były urazami związanymi z upadkami, ciężkimi stanami współistniejącymi, brakiem możliwości wyjaśnienia omdlenia lub wysokim prawdopodobieństwem omdlenia serdecznego na podstawie oceny wytycznych w skali oceny badania 4. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli miały wcześniejsze epizody omdlenia, jeśli otrzymywały leczenie przeciwzakrzepowe lub gdy były w ciąży. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Oceny badań
Wszystkie badania zostały zakończone w ciągu 48 godzin od przyjęcia do szpitala, zgodnie z protokołem badania. Wszyscy pacjenci byli przesłuchiwani i oceniani przez przeszkolonych lekarzy prowadzących badania, którzy byli badaczami w zatorowości płucnej w włoskim teście omdlenia (PESIT). W protokole badawczym dokonano wstępnej oceny każdego pacjenta, która została oparta na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2014 r.5. Uzyskano wywiad chorobowy obejmujący obecność prodromalnych objawów aktywacji autonomicznej (pocenie się, bladość lub nudności), obecność znanej choroby serca, niedawne krwawienie, przyczyny utraty objętości lub puli żylnej oraz niedawna ekspozycja na nowe lub silniejsze leki hipotensyjne lub leki, które mogą potencjalnie powodować bradykardię lub tachykardię. Ponadto, badani lekarze pytali pacjentów o objawy (ból i obrzęk) w nogach i rejestrowali obecność czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym niedawnego zabiegu chirurgicznego, urazu lub choroby zakaźnej w ciągu ostatnich 3 miesięcy; ciągłe leczenie hormonalne; przedłużone unieruchomienie trwające tydzień lub dłużej; aktywny rak (tj. nawracający lub z przerzutami rak lub rak, który był leczony chemioterapią lub radioterapią w ciągu ostatnich 6 miesięcy); i historia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Pacjenci byli oceniani pod kątem występowania arytmii, tachykardii (tj. Częstości akcji serca> 100 uderzeń na minutę), choroby zastawek serca, niedociśnienia (tj. Skurczowego ciśnienia krwi <110 mm Hg), dysfunkcji autonomicznej (ocenianej na podstawie pomiaru ciśnienia krwi i pulsu szybkość w ramionach i nogach u pacjenta w pozycji leżącej i wyprostowanej), częstoskurcz (tj. częstość oddechów> 20 oddechów na minutę) i obrzęk lub zaczerwienienie nóg. Wszyscy pacjenci byli poddani radiografii klatki piersiowej, elektrokardiografii, badaniu gazometrii krwi tętniczej oraz rutynowym badaniom krwi, które obejmowały oznaczenie D-dimeru.
[więcej w: choroby przewlekłe klasyfikacja, choroba resztkowa, przewód żylny ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa choroby przewlekłe klasyfikacja przewód żylny