Delamanid na wielolekooporną gruźlicę płuc AD 7

Do badania włączono czterech pacjentów z zakażeniem wirusem HIV z co najmniej jednym pacjentem losowo przydzielonym do każdej grupy. Około 85% pacjentów było całkowicie przyzwyczajonych do schematu badania leku; tylko 1% pacjentów miał przyleganie do 80% lub mniej, a proporcja nie różniła się pomiędzy grupami. Bezpieczeństwo
Analiza bezpieczeństwa obejmowała 481 pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć (Figura 1). Podobne proporcje pacjentów w trzech badanych grupach leków zakończyły 8-tygodniowy schemat leczenia (?89%); łącznie 14 pacjentów (2,9%), równomiernie rozmieszczonych w grupach, zaprzestało stosowania badanego leku z powodu działań niepożądanych (szczegółowe informacje w Dodatku Uzupełniającym).
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych (występujące u> 10% pacjentów w grupie Delamanid i z większą częstością niż w grupie placebo). W tabeli 2 wymieniono zdarzenia niepożądane, które wystąpiły u 10% lub więcej pacjentów w jednej lub obu grupach delamanidów i częściej niż w grupie placebo. Wystąpiło mniej działań niepożądanych w grupie pacjentów, którzy otrzymywali delamanid w dawce 100 mg dwa razy na dobę niż w grupie, która otrzymała delamanid w dawce 200 mg dwa razy na dobę; wiele z tych zdarzeń miało częstość podobną do częstości w grupie placebo. Żadne epizody wydłużonego odstępu QT mierzone na EKG nie były związane z objawami klinicznymi, takimi jak omdlenia lub arytmie. Częstość wydłużonego odstępu QT była jednak większa w grupie, która otrzymywała 200 mg delamanidu dwa razy na dobę (13,1%) niż w grupie, która otrzymywała 100 mg dwa razy na dobę (9,9%), a obie stawki były wyższe niż w grupie grupa placebo (3,8%). Zgłaszano współistniejące stany, które nasilają wydłużenie odstępu QT, w szczególności hipokaliemię, które często wynikają ze stosowania wstrzykiwanych leków przeciwprątkowych20. Odsetek pacjentów z hepatotoksycznością nie był wyższy w grupie delamanidów niż w grupie placebo. Jeden pacjent zmarł na gruźlicę podczas próby. Dodatek uzupełniający przedstawia podsumowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkie zdarzenia niepożądane, przerwanie stosowania badanego leku z powodu działań niepożądanych, częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły podczas leczenia, zdarzenia niepożądane potencjalnie związane z badanym lekiem oraz szczegóły wszystkich zdarzeń niepożądanych. (> 400), które wystąpiły u jednego lub więcej pacjentów.
Farmakokinetyka
Delamanid w stanie stacjonarnym zwiększał się mniej niż proporcjonalnie w stosunku do dawki. Zwiększenie dawki delamanidu ze 100 mg dwa razy na dobę do 200 mg dwa razy na dobę powodowało zwiększenie ekspozycji o 50%
[podobne: wojska polskiego przychodnia, psychoterapia warszawa centrum, przyczyny upośledzenia umysłowego ]

Powiązane tematy z artykułem: przyczyny upośledzenia umysłowego psychoterapia warszawa centrum wojska polskiego przychodnia