Sorafenib w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym czesc 4

Pomiary guza wykonywano podczas badań przesiewowych, co 6 tygodni podczas leczenia (w ciągu 10 dni przed końcem każdego cyklu), a pod koniec leczenia za pomocą tomografii komputerowej lub obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Pacjenci odwiedzali klinikę co 3 tygodnie i pod koniec leczenia w celu oceny zgodności, bezpieczeństwa i określenia skutków ubocznych. Zgodność oceniono na podstawie liczby pigułek i zapisów w dzienniku pacjentów. Oceny bezpieczeństwa obejmowały dokumentację zdarzeń niepożądanych, kliniczne testy laboratoryjne (analizy hematologiczne i biochemiczne), badanie fizykalne i pomiar parametrów życiowych. Wizytę po zakończeniu leczenia wykonano 21 do 35 dni po ostatniej dawce badanego leku. Czas do wystąpienia objawowej progresji był oceniany w punkcie wyjściowym, co 3 tygodnie podczas leczenia, oraz podczas wizyty u końca leczenia u pacjentów, którzy przerwali stosowanie badanego leku z powodów innych niż objawowe. Analiza statystyczna
Pierwotne wyniki oceniano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. W pierwszej analizie całkowitego czasu przeżycia i czasu do progresji progresji, porównaliśmy dwie grupy badane, stosując jednostronny całkowity poziom alfa wynoszący 0,02 lub 0,005, utrzymując w ten sposób ogólny wskaźnik błędu typu I dla próby w jedno- jednostronny poziom alfa 0,025. Analizy te przeprowadzono przy użyciu testów log-rank, stratyfikowanych w zależności od regionu, stanu sprawności ECOG (wynik 0 w stosunku do wyniku lub 2) oraz obecności lub braku makroskopowej inwazji naczyniowej (żyły wrotnej lub rozgałęzienia ) lub rozprzestrzenianie pozawątrobowe. Przeprowadzono dwie formalne analizy okresowe po około 170 i 300 zgonach i zaplanowano ostateczną analizę wyniku przeżycia. Została zaplanowana pojedyncza, ostateczna analiza dotycząca wyniku czasu do progresji objawowej. Funkcja wydawania O Brien-Fleminga20 została określona prospektywnie w celu zapewnienia, że jednostronna częstość fałszywie dodatnia wynosiła 0,02 lub mniej dla całkowitego przeżycia. Model proporcjonalnego hazardu Coxa zastosowano do oceny interakcji między wyjściową charakterystyką a efektem sorafenibu na całkowity czas przeżycia.
Obliczyliśmy liczbę pacjentów potrzebnych do badania na podstawie pierwotnego wyniku przeżycia całkowitego, biorąc pod uwagę dwie analizy śródokresowe i jedną analizę końcową. Zakładając jednostronny błąd typu I wynoszący 0,02, stosunek randomizacji 1: między grupą sorafenibu i grupą placebo oraz medianę całkowitego przeżycia wynoszącą 7 miesięcy w grupie placebo, oszacowaliśmy, że przy 424 zgonach w obu grupach łącznie, badanie miałoby moc 90%, aby wykryć 40% wzrost całkowitego czasu przeżycia w grupie otrzymującej sorafenib. Na podstawie tych obliczeń oszacowaliśmy, że musimy zapisać około 560 pacjentów.
Formalna analiza czasu do progresji radiologicznej za pomocą stratyfikowanego testu logarytmicznego została zaplanowana, gdy na podstawie RECIST wystąpiło około 227 zdarzeń progresji. Wymagana liczba zdarzeń progresji miała wystąpić w ustalonej wcześniej godzinie odcięcia 12 maja 2006 roku. Niezależna ocena radiologiczna nie była kontynuowana po tej dacie. Porównano wskaźniki kontroli choroby w dwóch badanych grupach, stosując test Cochrana-Mantela-Haenszela z dwustronnym poziomem alfa 0,05
[patrz też: przyczyny upośledzenia umysłowego, lux med bobrowiecka, pozycjoner ortodontyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: lux med bobrowiecka pozycjoner ortodontyczny przyczyny upośledzenia umysłowego