Wykrywanie mutacji w EGFR w krążących komórkach raka płuc ad 5

Najpierw porównaliśmy mutacje EGFR wykryte w krążących komórkach nowotworowych za pomocą SARMS z mutacjami opisanymi dla próbki nowotworu przy użyciu standardowego sekwencjonowania lub SARMS. Wśród próbek od 20 pacjentów, które były dostępne do analizy molekularnej krążących komórek nowotworowych, SARMS zidentyfikował mutacje EGFR u 19 pacjentów (95%) (Tabela 3). Oprócz pierwotnej mutacji aktywującej, T790M wykryto w krążących komórkach nowotworowych od 2 z 6 pacjentów (33%), którzy mieli odpowiedź na inhibitory kinazy tyrozynowej i od 9 z 14 pacjentów (64%), którzy mieli postęp kliniczny (P = 0,34 ). To stwierdzenie było zgodne z raportowaną częstością występowania T790M (około 50%) u pacjentów z mutacją EGFR, którzy byli poddawani powtórnej biopsji guza po rozwinięciu oporności na inhibitory kinazy tyrozynowej. Niedawne badania donoszą o wykrywaniu mutacji EGFR za pomocą testu SARMS w wolnym DNA plazmy od pacjentów z przerzutującym niedrobnokomórkowym rakiem płuc.24 Dlatego zbadaliśmy dokładność analizy mutacyjnej w oczyszczonych krążących komórkach nowotworowych i wolnej plazmie. DNA za pomocą próbek krwi od 18 pacjentów z mutacjami EGFR i 3 kontroli z guzami typu dzikiego (Tabela 3). Test SARMS zidentyfikował mutacje EGFR w 17 z 18 próbek krążących komórek nowotworowych (94%) i w 7 z 18 próbek osocza (39%). Spośród 12 pacjentów, dla których próbki pierwotnego guza, krążących komórek nowotworowych i osocza były dostępne do analizy, genotypowanie krążących komórek nowotworowych miało czułość 92% (u 11 z 12 pacjentów), podczas gdy genotypowanie osocza miało czułość 33 % (4 z 12 pacjentów) (P = 0,009).
Rysunek 2. Rycina 2. Serialne analizy krążących komórek nowotworowych podczas terapii. Panel A pokazuje seryjne analizy liczby krążących komórek nowotworowych (CTC) na mililitr (czerwona krzywa) i radiologiczne obciążenie nowotworem w centymetrach (niebieska krzywa) u czterech pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacjami EGFR, mierzonymi przy wielokrotne punkty czasowe w trakcie leczenia gefitinibem, innym środkiem chemoterapeutycznym (chemo) lub eksperymentalnym (exp). Czas trwania każdej terapii zaznaczono szarego paska. Genotypy krążących komórek nowotworowych pokazano dla różnych punktów czasowych. Mutacje w nawiasach to te, które występowały na niskich częstotliwościach alleli. W panelu B analiza SARMS genotypów EGFR u pacjenta 9 wykazuje zwiększoną obfitość allela odporności na lek T790M podczas progresji choroby. Strzałki oznaczają cykl progu dla cykli amplifikacji (Ct) wymagany do wykrycia pierwotnej mutacji (Del lub Deletion, odnosząc się do zgrupowanych delecji egzonu 19) i mutacji T790M, w porównaniu do kontroli eksonu 2. .C odzwierciedla różnicę w częstości alleli między pierwotną mutacją a T790M w próbce z biopsją guza, krążące komórki nowotworowe, które zostały wyizolowane w czasie odpowiedzi na terapię gefitinibem, oraz krążące komórki nowotworowe, które zostały wyizolowane w momencie progresji choroby . Luminescencję mierzono ilościowo we względnych jednostkach światła.
Figura 3. Figura 3. Śledzenia sekwencjonowania nukleotydów EGFR z komórek nowotworowych i krążących komórek pacjenta 2. Analiza próbki z biopsji guza z Pacjenta 2 pokazuje mutację T751_I759delinuS, która jest odmienna od mutacji Del 746_750 obecnej w analizie krążenia. komórki nowotworowe (CTC)
[przypisy: gorczyca mielona, zastawka eustachiusza, horoba ]

Powiązane tematy z artykułem: gorczyca mielona horoba zastawka eustachiusza