Wykrywanie mutacji w EGFR w krążących komórkach raka płuc cd

DNA z osocza izolowano przy użyciu probówek do przygotowywania osocza (Vacutainer PPT) i zestawu QIAmp DNA Blood Midi Kit (Fisher Scientific) i standardowej metody wykorzystującej proteinazę K. W celu identyfikacji mutacji EGFR za pomocą testu SARMS, 1,5 ng DNA było analizowane przy użyciu systemu PCR Real-Time ABI 7500 (Applied Biosystems). Test wykrywa zgrupowane delecje w eksonie 19, insercje w eksonie 20 i mutacje wpływające na kodon 719 (G719X), a także indywidualne mutacje T790M, L858R, L861Q i S768I. Szybkość amplifikacji tych zmutowanych alleli była porównywana z szybkością egzonu 2 EGFR jako kontrolą wewnętrzną. Standardowe dwukierunkowe sekwencjonowanie nukleotydów przeprowadzono przy użyciu chemii terminatora barwnika i sekwenatora Capillary ABI 3100 (Applied Biosystems). Analiza statystyczna
Związek pomiędzy ilością krążących komórek nowotworowych a obciążeniem nowotworem analizowano za pomocą współczynnika korelacji Spearmana. Dokładny test Fishera zastosowano do porównania mutacji zidentyfikowanych w różnych populacjach. Zależność między wyjściowym stanem T790M u pacjentów a przeżywalnością bez progresji (czas pomiędzy rozpoczęciem leczenia za pomocą inhibitora kinazy tyrozynowej a progresją lub śmiercią guza) analizowano za pomocą modelu wieloczynnikowego Coxa i metody Kaplana-Meiera z logarytmicznym test rangowy (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku Uzupełniającym).
Wyniki
Identyfikacja krążących komórek nowotworowych
Próbki krwi pobrano od 23 pacjentów z guzami zmutowanymi EGFR, w tym 5 pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni, 10 pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni erlotynibem lub gefitynibem, oraz 8 pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni innym środkiem chemioterapeutycznym lub wieloma schematami leczenia, w tym zarówno inhibitory kinazy tyrozynowej, jak i chemioterapię. Analizie poddano czterech pacjentów, których guzy miały EGFR typu dzikiego. (Schematyczne przedstawienie strategii izolacji mikroprzepływowej krążących komórek nowotworowych i reprezentatywne obrazy wychwyconych komórek przedstawiono na rysunku w Dodatku dodatkowym.)
Tabela 1. Tabela 1. Wykrywanie krążących komórek nowotworowych u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Krążące komórki nowotworowe zidentyfikowano u wszystkich pacjentów, z medianą 74 komórek na mililitr (średnia, 133; zakres, 5 do 771), z podobną liczbą u pacjentów z guzami zmutowanymi lub z mutacjami EGFR (Tabela 1). Liczba krążących komórek nowotworowych, które zostały wyizolowane z tej serii pacjentów z rakiem płuca wzbogaconej mutacjami EGFR była podobna do tej od pacjentów z innymi nowotworami.11 Obciążenie nowotworu dla dopasowanych pomiarów radiograficznych, które przeprowadzono w czasie analizy krążenia komórki guza (mediana, 8 dni, zakres od 0 do 38) wykazały, że ilość krążących komórek nowotworowych w jednym punkcie czasowym nie była dobrze skorelowana z prostą objętością guza (współczynnik korelacji Spearmana, -0,028; P = 0,88). To odkrycie sugeruje, że dodatkowe cechy nowotworu, takie jak inwazyjność i unaczynienie, prawdopodobnie wpłynęły na liczbę krążących komórek nowotworowych.
Wykrywanie mutacji EGFR w nowotworach
Tabela 2. Tabela 2. Analiza SARMS specyficznych dla alleli mutacji EGFR w próbkach nowotworowych i najlepszej odpowiedzi klinicznej
[więcej w: skręcenie stawu skokowego objawy, choroba resztkowa, senzop ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa senzop skręcenie stawu skokowego objawy