Ciągłe leczenie lenalidomidu w niedawno rozpoznanym szpiczaku mnogim AD 5

W sumie 459 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania MPR-R (152 pacjentów), MPR (153 pacjentów) lub MP (154 pacjentów). Około dwóch trzecich pacjentów ukończyło leczenie indukcyjne (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka była dobrze zrównoważona w grupach leczonych (Tabela 1), z wyjątkiem wyższego wyniku statusu Karnofskiego w grupie MP niż w grupach MPR-R i MPR. Mediana wieku wynosiła 71 lat; 111 pacjentów (24%) było w wieku powyżej 75 lat. Wysoki odsetek pacjentów chorował na III stopień zaawansowania w międzynarodowym stadium choroby (48 do 51% w trzech grupach terapeutycznych). Mediana czasu obserwacji wynosiła 30 miesięcy (zakres od do 47). Skuteczność
Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki przeżycia w populacji z celem leczenia. Panel A pokazuje szacunki Kaplan-Meier dotyczące mediany przeżycia wolnego od progresji (grupa MPR-R, 31 miesięcy, grupa MPR, 14 miesięcy i grupa MP, 13 miesięcy). Panel B pokazuje wpływ leczenia podtrzymującego na czas przeżycia bez progresji od początku leczenia u pacjentów, którzy otrzymali leczenie indukcyjne MPR (analiza przełomowa, mediana czasu przeżycia bez progresji od rozpoczęcia leczenia, 26 miesięcy w grupie MPR-R i 7 miesięcy w grupie MPR). Panel C pokazuje medianę całkowitego przeżycia u wszystkich pacjentów (grupa MPR-R, 45,2 miesiąca, grupa MPR, nie osiągnięta, i grupa MP, nieosiągnięta).
Przeżycie bez progresji było głównym punktem końcowym. MPR-R znacząco wydłużał czas przeżycia bez progresji (mediana, 31 miesięcy) w porównaniu z MPR (mediana, 14 miesięcy, współczynnik ryzyka, 0,49, P <0,001) i MP (mediana, 13 miesięcy, współczynnik ryzyka, 0,40; P <0,001). ); grupy MPR i MP nie różniły się istotnie pod względem przeżycia wolnego od progresji (ryc. 2A).
W analizowanej wcześniej szczegółowej analizie utrzymanie lenalidomidu znacząco wydłużyło czas przeżycia bez progresji od początku leczenia podtrzymującego (mediana, 26 miesięcy) w porównaniu z placebo (mediana, 7 miesięcy, współczynnik ryzyka dla grupy MPR-R w porównaniu z grupą MPR 0,34; P <0,001) (rysunek 2B i tabela w dodatkowym dodatku).
Korzyści z przeżycia bez progresji związane z MPR-R były spójne we wszystkich podgrupach pacjentów zdefiniowanych przez czynniki stratyfikacji i cechy wyjściowe, z wyjątkiem osób w wieku powyżej 75 lat (ryc. w dodatkowym dodatku). Heterogeniczność efektów leczenia pomiędzy podgrupami wieku potwierdzono znaczącą interakcją pomiędzy wiekiem (P = 0,001). Wśród pacjentów w wieku 65 do 75 lat MPR-R znacząco wydłużało przeżycie wolne od progresji (mediana, 31 miesięcy) w porównaniu z MPR (mediana, 15 miesięcy, współczynnik ryzyka, 0,48, P <0,001) i MP (mediana, 12 miesiące, współczynnik ryzyka 0,30; P <0,001) [przypisy: psychoterapia warszawa centrum, ncm polanki, choroby przewlekłe klasyfikacja ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja ncm polanki psychoterapia warszawa centrum