Pomocnicza profilaktyka azytromycyny w cesarskim dostarczaniu ad 6

W grupie placebo wystąpiła jedna śmierć noworodkowa, która wystąpiła 5 dni po urodzeniu w wyniku skrajnego wcześniactwa, oraz trzy zgony w grupie azytromycyny, które wystąpiły po 15 dniach od piorunującego wirusa opryszczki pospolitej, po 42 dniach od niepewnej przyczyny, oraz w 72 dni po nagłym zespole śmierci niemowląt. Częstotliwości innych wyników noworodków, w tym noworodkowego przyjęcia do OIOM lub hospitalizacji po wypisaniu, nie różniły się istotnie między grupami. Inne wyniki dotyczące matek, w tym częstość występowania gorączki poporodowej, leczenie antybiotykami oraz konieczność ponownej hospitalizacji lub wizyty nieprzewidziane z jakiegokolwiek powodu lub szczególnie z powodu zakażenia, były znacznie rzadziej spotykane w grupie azytromycyny (tabela 4). Zdarzenia niepożądane
Ciężkie działania niepożądane dotyczące matki były rzadsze w grupie azytromycyny niż w grupie placebo (1,5% w porównaniu z 2,9%, p = 0,03); nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupami w częstości poważnych zdarzeń niepożądanych u noworodków, w tym w wyniku złożonego bezpieczeństwa (Tabela 4). Inne działania niepożądane ze strony matki i noworodka nie różniły się istotnie między grupami (tabele S4 i S5 w dodatkowym dodatku).
Kultury bakteryjne i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
Przeanalizowaliśmy wyniki wszystkich matczynych matek po porodzie w przypadku infekcji ran (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Pięćdziesiąt kobiet (2,5%) miało hodowle, które były pozytywne dla co najmniej jednego organizmu bakteryjnego, najczęściej bakterii gram-ujemnych i gronkowców oraz gatunków enterokoków. Grupa azytromycyny miała znacznie niższe rozpowszechnienie niż grupa placebo w odniesieniu do hodowli pozytywnych (1,4% w porównaniu z 3,6%, P = 0,001) i bakterii opornych na co najmniej jeden antybiotyk (1,0% wobec 2,4%, P = 0,01). Bakterie oporne na azytromycynę zidentyfikowano w trzech hodowlach ran w grupie azytromycyny i czterech w grupie placebo. Ogółem 19 noworodków (0,9%) miało pozytywne wyniki hodowli (głównie w próbkach krwi), bez znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania (8 noworodków [0,8%] w grupie azytromycyny i 11 [1,1%] w grupie placebo [P = 0,50]) lub w częstości występowania bakterii opornych na co najmniej jeden antybiotyk (0,5% vs. 0,8%, P = 0,42).
Analizy wrażliwości
Przeprowadziliśmy analizy wrażliwości, które wykluczały pacjentów z naruszeniami protokołów lub były ograniczone do kobiet z pełnymi danymi uzupełniającymi po porodzie. W tych analizach wyniki były podobne jak w analizach podstawowych (tabele S7 i S8 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
W tej dużej, wieloośrodkowej, randomizowanej próbie, stwierdziliśmy, że dodanie azytromycyny do standardowej profilaktyki antybiotykowej znacznie zmniejszyło częstotliwość infekcji po nieelek- tywnym cięciu cesarskim. Ryzyko wystąpienia poważnych, niekorzystnych zdarzeń związanych z matką i kilku innych efektów matek, w tym ponownych hospitalizacji, było niższe w grupie azytromycyny niż w grupie placebo, a ryzyko niekorzystnych skutków dla noworodków nie wzrosło w tej grupie. Liczba kwalifikujących się kobiet, które musiałyby być leczone, aby zapobiec jednemu wynikowi badania, wynosiła 17 dla głównego wyniku, 43 dla zapalenia błony śluzowej macicy i 24 dla zakażenia ran. Ponadto korzyści wynikające z interwencji nie różniły się istotnie w zależności od wcześniej określonej podgrupy, w tym od strony klinicznej i terminu podania leku w związku z nacięciem skóry.
Nasze wyniki są zgodne z wcześniejszymi badaniami potwierdzającymi mniejsze ryzyko zakażenia po cięciu cesarskim przy użyciu profilaktycznego zakresu o rozszerzonym spektrum niż w przypadku standardowej profilaktyki antybiotykowej
[patrz też: wszs biała podlaska, przyczyny upośledzenia umysłowego, pozycjoner ortodontyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: pozycjoner ortodontyczny przyczyny upośledzenia umysłowego wszs biała podlaska