Randomizowana próba Tocilizumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 7

3. Zdarzenia niepożądane. W Tabeli 3 zestawiono zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas fazy podwójnie ślepej próby i łącznie podczas fazy podwójnie ślepej próby i leczenia otwartymi tocilizumabem. W fazie z podwójnie ślepą próbą więcej pacjentów w grupie leczonej tocilizumabem niż w grupie placebo miało zdarzenia niepożądane (66 vs. 18 pacjentów), a zakażenie rozwinęło się u większej liczby pacjentów w grupie leczonej tocilizumabem niż w grupie placebo (41 w porównaniu do 11 pacjentów ). Wskaźnik zakażenia wynosił 3,4 na pacjenta rocznie w przypadku tocilizumabu, 2,9 na pacjenta rocznie w przypadku placebo i 3,0 na pacjenta rocznie w trakcie leczenia otwartego. W fazie podwójnie ślepej próby u 4 pacjentów w grupie leczonej tocilizumabem wystąpiły 4 ciężkie zdarzenia niepożądane (w tym dwie infekcje), w porównaniu z żadnymi z grupy placebo. Łącznie wystąpiło 39 ciężkich zdarzeń niepożądanych, w tym 18 ciężkich zakażeń, które ustąpiły bez następstw. Nie zgłoszono przypadków zakażenia oportunistycznego i gruźlicy. Wskaźnik ciężkich zdarzeń niepożądanych na pacjento-rok wynosił 0,23 podczas fazy podwójnie ślepej próby i 0,25 kumulacyjnie. Zdarzenia niepożądane doprowadziły do przerwania leczenia tocilizumabem u 6 pacjentów (tabela S5 w dodatkowym dodatku), w tym 2, u których wycofanie było wymagane przez protokół z powodu zwiększonego poziomu aminotransferaz). Zgłoszono trzy epizody zespołu aktywacji makrofagów, z których wszystkie zostały rozwiązane (patrz Dodatek dodatkowy). Trzy zgony wystąpiły podczas leczenia tocilizumabem (dwa po punkcie odcięcia danych w 52. tygodniu): 17-letni chłopiec, z długotrwałą chorobą i poważnym opóźnieniem wzrostu, który miał odpowiedź MRS na ACR 90, zmarł nagle z powodu podejrzenia napięcia odma opłucnowa w tygodniu 50; inny pacjent zmarł na skutek odniesionych obrażeń w wyniku wypadku drogowego w tygodniu 90; a trzeci zmarł z prawdopodobnej posocznicy paciorkowcowej w 104. tygodniu leczenia. Śmierć wystąpiła także u trzech pacjentów, którzy otrzymali tocilizumab i którzy wycofali się z badania. Nadciśnienie płucne wywołane podejrzeniem żylno-okluzyjnej choroby płuc wystąpiło u jednego pacjenta po 50 tygodniach leczenia; pacjent ten wycofał się z badania i zmarł 13 miesięcy później. Inny pacjent wycofał się po 48 tygodniach z powodu braku skuteczności i zmarł z nadciśnienia płucnego 6 miesięcy później. Trzeci pacjent wycofał się po 50 tygodniach z powodu braku skuteczności i zmarł z prawdopodobnego zespołu aktywacji makrofagów 13 miesięcy później. Dwóch ostatnich pacjentów zmarło podczas przyjmowania innych środków biologicznych w przypadku uporczywie układowego MIZS.
U pacjentów otrzymujących tocilizumab, neutropenia 3. stopnia (0,5 × 109 × 1,0 × 109 neutrofilów na litr) wystąpiła u 17 pacjentów, a neutropenia 4 stopnia (<0,5 × 109 neutrofili na litr) wystąpiła u 2 pacjentów (patrz Dodatek dodatkowy). [patrz też: pozycjoner ortodontyczny, choroba resztkowa, senzop ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa pozycjoner ortodontyczny senzop