Sorafenib w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym ad

W przedklinicznych eksperymentach sorafenib wykazywał działanie antyproliferacyjne w liniach komórkowych wątroby i raka, zmniejszając angiogenezę nowotworu i przekazywanie sygnałów z komórek nowotworowych oraz zwiększoną apoptozę komórek nowotworowych w mysim modelu heteroprzeszczepu ludzkiego raka wątrobowokomórkowego.13 Wyniki niekontrolowanego badania II fazy z udziałem 137 pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym i grupą A lub B z Child-Pugh wskazały, że pojedynczy sorafenib może mieć korzystny efekt terapeutyczny. Leczenie sorafenibem powodowało medianę całkowitego przeżycia wynoszącego 9,2 miesiąca i medianę czasu do progresji wynoszącą 5,5 miesiąca (co oceniono na podstawie niezależnej oceny radiologicznej). 14 Na podstawie tych danych przeprowadziliśmy dużą fazę 3, randomizowaną, podwójnie ślepą próbę, badanie kontrolowane placebo w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa sorafenibu u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.
Metody
Pacjenci
Populacja badana składała się z pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym, co potwierdzono analizą patologiczną. Żaden z pacjentów nie był wcześniej leczony ogólnoustrojowo. Pacjenci byli klasyfikowani jako osoby z zaawansowaną chorobą, jeśli nie kwalifikowali się do leczenia lub mieli progresję choroby po leczeniu chirurgicznym lub lokoregionalnym. Kryteria kwalifikowalności obejmowały również wynik grupy osiągnięć Wschodniej Spółdzielni Onkologicznej (ECOG) wynoszący 2 lub mniej (Tabela A1 w Dodatku Dodatkowym, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org), 15 funkcja wątroby u dzieci i Pughów klasa A (tabela A2 w dodatkowym dodatku), 16,17 średnia długość życia wynosząca 12 tygodni lub więcej, odpowiednia funkcja hematologiczna (liczba płytek, .60 × 109 na litr, hemoglobina, . 8,5 g na decylitr i czas protrombinowy międzynarodowa normalizacja stosunek, . 2,3 lub czas protrombinowy, .6 sekund powyżej kontroli), odpowiednia czynność wątroby (albumina, .2,8 g na decylitr, całkowita bilirubina, .3 mg na decylitr [51,3 .mol na litr] i aminotransferaza alaninowa i aminotransferaza asparaginianowa, .5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu) i odpowiednia czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy, .1,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu).
Pacjenci musieli mieć co najmniej jedno nieleczone uszkodzenie docelowe, które można było zmierzyć w jednym wymiarze, zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST) (tabela A3 w dodatku uzupełniającym) .18 Jednoczesne leczenie przeciwwirusowe było dozwolone. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli wcześniej otrzymali molekularnie ukierunkowane terapie lub jakiekolwiek inne leczenie ogólnoustrojowe.
Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed przyjęciem do badania. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego lub komisję etyczną w każdym ośrodku i było zgodne z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz Deklaracją Helsińską i lokalnymi przepisami.
Projekt badania
Ta wieloośrodkowa, randomizowana, podwójnie zaślepiona, kontrolowana placebo, faza 3 została przeprowadzona w 121 ośrodkach w 21 krajach w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australazji. Wszyscy kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymywać ciągłe leczenie doustne albo 400 mg sorafenibu (składającego się z dwóch tabletek 200 mg) dwa razy dziennie albo pasujące placebo (oba dostarczane przez Bayer HealthCare Pharmaceuticals)
[przypisy: skręcenie stawu skokowego objawy, choroba resztkowa, choroby przewlekłe klasyfikacja ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba resztkowa choroby przewlekłe klasyfikacja skręcenie stawu skokowego objawy